Sowczyce, ul. Długa 37, 46-300 Olesno
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach jest dyrektor – Katarzyna Balcerzak.
2. Inspektorem ochrony danych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach jest Adam Łąka, tel. 34 3597833 wew. 450, adres e-mail: iod@powiatoleski.pl.
3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000), w celu realizacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. W celu realizacji zadań innych niż wynikających z obowiązku prawnego, dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania ich kopii oraz przenoszenia danych o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, dane osobowe są przetwarzane.
7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na czynności przetwarzania, które miały miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wszystkie aktualności